Ochrana osobných údajov

Privatnost

Politike za obradu ličnih podataka

„IN-EKSPORT SURVIZ“ doo je preduzeće registrovano u komercijalnom registru u registru agencije sa matičnim brojem 206157786, sedište i administrativna adresa: grad Varna 9000, ul. Perperikon br. 4

Razlozi i svrhe za koje koristimo vaše lične podatke Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu sledećih razloga:

•         Ugovor između nas i vas o ispunjavanju naših obaveza;

•         Vaš ekspresni pristanak – svrha navedena u svakom slučaju;

•        Obaveze utvrđene zakonom; U narednim paragrafima ćete pronaći detaljne informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, u zavisnosti od toga na osnovu čega je ovaj proces.

IZVRŠENJE UGOVORA ILI PREDUGOVORNIH ODNOSA U KONTEKSTU

Vaše lične podatke obrađujemo kako bismo ispunili ugovorne i predugovorne obaveze i koristili prava predviđena ugovorima zaključenim sa vama. Svrha obrade:

•         Identifikacija;

•         upravljanje i sprovođenje vašeg zahteva i izvršenje ugovora;

•         Priprema predloga za zaključenje ugovora;

•         Pripremanje i slanje fakture/računa za usluge koje nam koriste;

•         pružanje kompletne usluge, kao i prikupljanje dugova za korišćene usluge;

•        prepiska u vezi sa redosledom, čuvanjem, obradom zahteva, izveštaja itd.

•         obaveštenje o bilo čemu u vezi sa uslugama koje su nam dostupne;

•        analizu istorije klijenata;

•         Stvaraju i/ili sprečavaju nezakonite aktivnosti ili aktivnosti koje krše odredbe i uslove relevantnih usluga;

Obrada podataka na osnovu:

Na osnovu ugovora između nas i procesa informisanja o vrsti i sadržaju ugovornih uslova, kao i drugih informacija u vezi sa ugovornim odnosom, uključujući:

•        lični kontakt podaci adresa za kontakt e-mail adresa, broj telefona;

•        identifikacioni podaci – ime i prezime;

•         podaci za porudžbine; •        prepisku u vezi sa celokupnom uslugom – e-mail, pisma, informacije o vašem zahtevu za otklanjanje problema, žalbe, zahtevi, žalbe, povratne informacije koje dobijamo od vas;

•         Informacije putem referentnog koda za broj kreditne ili debitne kartice, bankovni račun ili druge informacije o bankama i plaćanju u vezi sa ovim uplatama

•         Dodatne informacije kao što su:

•         Broj klijenta, kod ili drugi identifikator za identifikaciju;

•         IP adresa kada posetite našu veb lokaciju;

•        Demografski podaci;

•        Podaci profila na društvenim mrežama;

•         Informacije iz vaših aktivnosti na veb lokaciji; Čini se da je obrada ovih ličnih podataka obavezna za nas da bismo mogli da zaključimo ugovor sa vama i ispunimo ga. Bez davanja gore navedenih podataka, mogli bismo da ispunimo svoje obaveze iz ugovora.

Možemo da pružimo lične podatke trećim licima

Vaše lične podatke dostavljamo trećim licima, jer je naš glavni cilj da Vam ponudimo kvalitetne, brze i sveobuhvatne usluge. Ne daje vaše lične podatke trećim licima, pre nego što se uveri da ste preduzeli sve tehničke i organizacione mere da zaštitite ove podatke dok pokušavamo da izvršimo strogu kontrolu kako bismo ispunili ovaj cilj. U ovom slučaju, mi smo odgovorni za poverljivost i bezbednost vaših podataka. Pružamo lične podatke sledećim kategorijama primalaca (administratora ličnih podataka):

•         poštari i kurirske kompanije;

•         pojedinci koji podržavaju nabavku softvera i hardverske opreme za obradu ličnih podataka neophodnih za poslovanje kompanije;

•         osobe koje obavljaju konsultantske usluge u različitim oblastima; Kada izbrišemo podatke prikupljene na osnovu ovoga Izbrišite podatke prikupljene po ovom osnovu 5 godina nakon prestanka ugovornog odnosa, bilo zbog isteka ugovora ili iz drugog razloga. Rok je određen kao rok zastarelosti od pet godina za potencijalna potraživanja po osnovu ugovora.

RADI VRŠENJA PRAVNIH OBAVEZA

Moguće su zakonom utvrđene obaveze obradom vaših ličnih podataka. U ovim slučajevima, u obavezi smo da izvršimo obradu kao što su:

•         Obaveze po Zakonu o sprečavanju pranja novca;

•         Izvršavanje obaveza za prodaju na daljinu, prodaju van lokala, utvrđenih Zakonom o zaštiti potrošača;

•         Pružanje informacija Komisiji za zaštitu korisnika ili trećih lica, ustanovljenoj Zakonom o zaštiti potrošača;

•         Pružanje informacija Komisiji za zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa obavezama navedenim u Uredbi o zaštiti podataka o ličnosti;

•        Obaveze prema zakonu o računovodstvu i nalogu poreskog osiguranja i drugim srodnim zakonskim propisima u vezi sa obavljanjem zakonskog računovodstva;

•         Pružanje informacija sudu i trećim licima u okviru postupka pred sudom u skladu sa zahtevima koji se primenjuju na propise o proizvodnji;

•         Verifikacija uzrasta prilikom kupovine na mreži; Kada možemo izbrisati lične podatke prikupljene po ovom osnovu Podaci prikupljeni u skladu sa zakonom utvrđenom obavezom, nakon ispunjenja ili odustajanja od obaveze prikupljanja i čuvanja. Na primer:

•        prema Zakonu o računovodstvu za čuvanje i obradu računovodstvenih podataka (11 godina);

•        obaveza dostavljanja informacija sudu nadležnim državnim organima itd. razlozi utvrđeni važećim zakonodavstvom (5 godina); Pružanje podataka trećim licima Kada nam zakon predviđa obavezu, moguće je da vaše lične podatke date nadležnom javnom organu, fizičkom ili pravnom licu.

UZ VAŠU SAGLASNOST

Iz tog razloga, vaše lične podatke obrađujemo sami, do vašeg izričitog, nedvosmislenog i dobrovoljnog pristanka. Ne postavljamo nikakve štetne posledice za vas ako odbijete obradu ličnih podataka. Ugovor je poseban razlog za obradu vaših ličnih podataka i svrha obrade koja je navedena u, i nije pokriven svrhama navedenim u ovoj politici. Ukoliko nam date odgovarajuću saglasnost i do njenog otkazivanja ili raskida ugovornog odnosa sa Vama, mi ćemo za Vas pripremiti predloge relevantne za proizvode i usluge, kako ćemo izvršiti detaljnu analizu Vaših osnovnih ličnih podataka. Detaljna analiza je metoda analize koja omogućava obradu velikog obima podataka putem statističkih modela i algoritama, i drugih koji obuhvataju korišćenje ličnih podataka, kao i procese pseudonimizacije i anonimizacije, sa ciljem izdvajanja informacija. o trendovima i drugim statističkim pokazateljima. Obrada podataka na osnovu: Na osnovu procesa podataka koji ste nam dali izričitu saglasnost. Za svaki pojedinačni slučaj definisani su specifični podaci. Ovi podaci su obično e-mail, telefon, adresa i ime. Pružanje podataka trećim licima Na osnovu ovoga, možemo da pružimo vaše podatke marketinškim agencijama, Fejsbuku, Guglu, Mailchimpu ili slično.

Povlačenje saglasnosti

Saglasnost može biti u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti neće uticati na ispunjenje ugovornih obaveza. Ako povučete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka na neke ili sve gore navedene načine, nećemo koristiti lične podatke i informacije u gore navedene svrhe. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu ugovora pre njenog povlačenja. Da biste povukli svoju saglasnost, potrebno je samo na našem sajtu ili nas kontaktirajte. Kada izbrišemo podatke prikupljene na osnovu ovoga Podaci prikupljeni na osnovu brisanja na vaš zahtev ili 12 meseci nakon prve sesije.

OBRADA ANONIMIZOVANIH PODATAKA

Vaše podatke obrađujemo u statističke svrhe, odnosno za analizu i rezultati su samo generalizujući, te su stoga podaci anonimni. Iz ovih informacija nije moguće identifikovati konkretnu osobu. Vaši podaci mogu biti anonimni. Anonimizacija je alternativa brisanju podataka. U anonimizaciji predmeta/identifikacije koji se mogu lično identifikovati, sve stavke se neopozivo uklanjaju. Anonimni podaci za broj kredita potrebnih za uklanjanje, koji ne predstavljaju lične podatke.

Zašto i kako ćemo koristiti automatske algoritme

Koristimo delimično automatizovane algoritme i metode za obradu vaših ličnih podataka kako bismo stalno poboljšavali naše proizvode i usluge i prilagođavali naše proizvode i usluge vašim potrebama na najbolji mogući način. Ovaj proces se naziva profilisanje.

Kako štitimo vaše lične podatke

Da bismo obezbedili adekvatnu zaštitu podataka kompanije i njenih kupaca, primenjujemo sve neophodne tehničke i organizacione mere utvrđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kompanija je primenila politike za sprečavanje prevara i kršenja bezbednosti. Za maksimalnu sigurnost u obradi, prenosu i skladištenju vaših podataka, možete koristiti dodatne mehanizme zaštite kao što su šifrovanje, pseudonimizacija itd.

Lični podaci koje smo dobili od trećih lica

Marketinške agencije, Facebook, Google, Mailchimp ili slično.

Prava potrošača

Svaki korisnik portala uživa sva prava na zaštitu ličnih podataka u skladu sa bugarskim pravom i pravom Unije. Korisnik može ostvariti svoja prava putem kontakt forme ili slanjem e-maila nama. Svaki korisnik ima pravo da:

•         Svesnost (u vezi sa obradom ličnih podataka od strane administratora);

•         Pristup vašim ličnim podacima;

•         Izmena (ako su podaci netačni);

•         Brisanje („pravo na zaborav“);

•         Ograničavanje obrade ličnih podataka od strane operatera ili posrednika;

•         Prenosivost podataka između različitih administratora;

•         Prigovor na obradu njegovih ličnih podataka;

•         Subjek podataka ima pravo i neće biti predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, što dovodi do pravnih posledica za subjekta podataka ili na sličan način utiče u značajnoj meri;

•         Pravo na zaštitu prema sudskoj ili administrativnoj odluci, u slučaju da su povređena prava dotičnog lica; Korisnik može zahtevati brisanje ako se primenjuje jedan od sledećih uslova:

•        Lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

•         Korisnik opoziva svoju saglasnost, koja je zasnovana na obradi podataka i ne postoji pravni osnov za obradu;

•         Podaci o korisniku objektu obrade i pravni razlog za obradu koji imaju prednost;

•         Lični podaci su nezakonito obrađeni;

•         Lični podaci moraju biti izbrisani da bi se poštovali zakonske obaveze prema pravu Unije ili zakonu države članice koji se primenjuje na kontrolora;

•         Lični podaci prikupljeni u vezi sa pružanjem usluga informacionog društva i saglasnosti snose roditeljsku odgovornost za dete. Korisnik ima pravo da ograniči obradu svojih ličnih podataka od strane administratora kada:

•         Osporite tačnost ličnih podataka. U takvom slučaju, ograničenje obrade biće ograničenje koje omogućava administratoru da proveri tačnost ličnih podataka;

•         Obrada je nezakonita, ali korisnik ne želi da se lični podaci izbrišu, i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe;

•         Administrator ličnih podataka u svrhu obrade, ali ih korisnik zahteva za uspostavljanje, ostvarivanje i odbranu pravnih zahteva;

•         Predmet obrade do verifikacije da pravni razlozi kontrolora imaju prednost nad interesima potrošača;

Pravo na prenosivost

Dotična osoba ima pravo da pribavi lične podatke koji se na njih odnose, koje je administrator stavio na raspolaganje, strukturirane, široko korišćene i prilagođene za mašinski čitljiv format i ima pravo da te podatke prenese drugom administratoru bez ometanja od strane administratora kome lični podaci se dostavljaju, pri čemu se obrada utvrđuje na osnovu saglasnosti ili ugovorne obaveze i obavlja obradu na automatizovan način. Kada koristite pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka ima pravo i direktan prenos ličnih podataka od jednog administratora, gde je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor

Potrošači imaju pravo da prigovore kontroloru na obradu njihovih ličnih podataka. Rukovalac ličnih podataka je dužan da prekine obradu ako ne dokaže da ne postoje ubedljivi razlozi za obradu koji imaju veći prioritet od interesa, prava i sloboda dotičnog lica, ili za osnivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja. Kada se ne slažete sa obradom ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, obrada treba odmah prekinuti.

Žalba nadzorniku

Svaki korisnik ima pravo da podnese prigovor na nezakonitu obradu podataka o ličnosti Komisiji za zaštitu podataka o ličnosti ili nadležnom sudu.

Održavanje registra

Vodimo registar poslova obrade za koje su oni odgovorni. Ovaj direktorijum sadrži sve dole navedene informacije:

•         Ime i kontakt detalji administratora;

•         Svrha obrade;

•         Opis kategorija subjekata podataka i kategorija ličnih podataka;

•         Kategorije korisnika kojima su bili ili će biti dostavljeni,

•         Uključujući primaoce u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

•         Ako je moguće, postavite vremenska ograničenja za brisanje različitih kategorija podataka; Ako je moguće, opšti opis tehničkih i organizacionih mera bezbednosti  

Kožni tepisi

Napravljen od specijalne automobilske eko kože.

Auto presvlake za celo auto

Najbolji auto presvlake na tržištu.

Kamioni

Kožni tepisi, presvlake za kamioni

Svaki datalj je bitan!

Mi sme tu za vas!

Besplatna dostava

Besplatna dostava na vašu adresu

Dostava na vašu adresu

Dostava preko pošte Srbije

Lako plaćanje

Plaćanje preko bankovni račun

Bezbednost

Besplatna zamena ako je neki artikal neispravan ili povraća novca

Sigurna kupovina

100% Sigurna kupovina

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0